Sint Jan markt

SintJan

Doel van de Stichting SintJan is:
Het (opnieuw) aan elkaar verbinden van Cultuur, gezondheidszorg, energie, ethiek en schoonheid om waarden te creëren voor een vitale gemeenschap, met de kwaliteit van het kloosterrein SintJan als inspiratiebron:
Het behouden van vitaliteit in het dunbevolkte plattelandsgebied van de voormalige gemeente Kloosterburen;
Het behouden en het door ontwikkelen van het kloosterterrein SintJan, hedendaags en toekomstgericht vanuit de diepere betekenis van de kloosteridentiteit als vorm van samenleving als gemeenschap in verbinding met elkaar en de samenleving in groter verband; alsmede hetgeen wat met vorenstaand verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Dit willen we bereiken door:
Te zorgen voor een goede infrastructuur op het terrein van de gezondheidszorg leidend tot een nieuwe maatschappelijke structuur, waarbij omzien naar elkaar en samenwerken de fundamenten zijn.
Een bundeling van functies die afzonderlijk in ons werkgebied het niet zullen redden en die van belang zijn voor de vitaliteit.
Het herbestemmen van monumenten en het opnieuw vormgeven van het groene gebied rond ‘t Oldeheem in relatie met het landschap. De bereikbaarheid en de uitstraling van dit bijzondere en historische terrein laat nu sterk te wensen over.
Wij willen de geschiedenis van het totale gebied vertellen, verbeelden en laten beleven. Het streven is deze cultuurhistorie te gebruiken als fundament voor de ”cultuurtoekomst”onze inzet is gericht op alle bewoners van de voormalige gemeente Kloosterburen. Het gaat dan om de dorpen Hornhuizen, Kruisweg, Kloosterburen, Kleine Huisjes en Molenrij.

Bron van Inkomsten
Onze inkomsten bestaan uit bijdragen van fondsen voor projecten en huuropbrengsten vanuit de verhuur van ‘t Oldeheem.

Vermogen
De stichting heeft geen vermogensdoelstelling. Het vermogen dat niet noodzakelijk is voor een gezonde bedrijfsvoering zal worden aangewend voor de projecten van SintJan of de gelieerde instellingen.

Organisatie

Bestuur:

  1. M.R. (Max) van Tilburg    Voorzitter
  2. J.J. (Hans) van der Werff     Penningmeester/Secretaris
  3. J. (Jonathan) Vink   Bestuurslid

Beloningsbeleid (statuten)

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan en Visie

Het beleidsplan van de stichting met de kernwaarden en onze visie vindt u hier.

 

Activiteiten in 2019

  • Introductie nieuw zorgconcept
  • Afronding verbouwing Nicolaaskerk
  • Organiseren van draagvlak bij landelijke coöperaties
  • Versterken samenwerking met verwante coöperatieve verenigingen

Exploitatie overzicht 

De verkorte versie van de jaarrekeningen 2017,2018 en 219 vindt u hier.

Klooster en Buren kloostertuin

Contactgegevens

Stichting SintJan
Prof Poststraat 1
9977 RN Kloosterburen

T.  0595 – 487777
E. sintjan@kloosterenburen.nl
RSIN nummer 815833465